galaxisdiszkosbolt webáruház, webshop

webáruház felső lábléc
webáruház négyzet fájl

Kereső

Adatvédelmi tájékoztató
Az adatvédelmi tájékoztató teljes terjedelmében pdf. formátumban ide kattintva tölhető le.

GYIK




ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Az adatkezelő adatai:
Cégnév: Master Sound Effect Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.
Ügyfélszolgálat: +36 25 785 503
Cégjegyzékszám: 07-09-025986
Adószám: 25287213-2-07

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA
A Master Sound Effect Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát.
Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.
A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is figyelemmel volt.
A Tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A releváns magyar jogszabályok (Info tv. Eker tv. Grt. stb.) GDPR-hez történő „igazítását” követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módosításokat elvégzi és a Tájékoztató hatályos változatát a weboldalán haladéktalanul közzéteszi: https://galaxisdj.hu. A Tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során.
Az Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a X. pontban megadott egyéb elérhetőségeire várja az Adatkezelő:
galaxisdj@upcmail.hu
Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jogszabályok határozzák meg:
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.)
 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)
A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.
A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson.
A Tájékoztató időbeli hatálya: 2018. május 18. napjától visszavonásig, vagy a Tájékoztató módosításáig.
A Tájékoztató személyi hatálya: a Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre.
A Tájékoztató tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hogy az elektronikus vagy papír alapú.

Adatkezelő a webáruház üzemeltetése során az az alábbi adatok kezelését végzi:
 Regisztráció a webáruházban
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrációt követően a webáruházban vásárolni kíván
o kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó
o az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hogy a vásárló (érintett) a webáruházban saját fiókot hozhasson létre, amelybe belépve a vásárlásait bonyolíthatja
o adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Vásárlás a webáruházban
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker tv. 13/A-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szolgáltatások közül vásárolni kíván
o kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma, az érintett születési helye, ideje.
o az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a megrendeléshez szükséges számla kiállítása, a vásárló nyilvántartása, azonosítása, a megrendelt termék kiszállítása, kapcsolattartás, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcsolódóan a vásárlás és fizetés dokumentálása, könyvelési feladatok végzése, nem fizetés esetén jogi lépések (fizetési meghagyás és végrehajtás indítása)
o az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
o adatfeldolgozó:
Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
MÉRLEG Kft. székhelye: 2400 Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház 116/8/ A /22. könyvelési feladatok végzése, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
o adattovábbítás: termék(kek) kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege (Paket 007 Kft, 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.)
o adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek kiszállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése
 
 Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás
o az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő különböző szolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események, szolgáltatások, árak változása, új funkciók a webáruházban, marketing célú adatbázis építése stb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikor díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül leiratkozhat az info@galaxisdj.hu email címre küldött leiratkozási kérelem útján. Továbbá személyre szabott marketing ajánlatok küldése.
o az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig, vagy az érintett kérésére történő törlésig. Ezeken az eseteken kívül az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap.
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Ajánlatkérés
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől egyedi ajánlatot kér valamely termék értékesítése, vagy szolgáltatása kapcsán, a személyes adatainak megadása mellett
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az ajánlatot kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a webáruházban elérhető termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, ill. az ajánlatkérő által támasztott speciális igények a szállításra, fizetésre stb., az ajánlat tartalma
o az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
o az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása
o adatfeldolgozó: elektronikus úton érkezett kérés esetén az Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Információkérés
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől információt kér a a webáruház szolgáltatásaival kapcsolatosan személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik sem az ajánlatkérés, sem a panasz és minőségi kifogás körébe.
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma
o az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása.
o az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az információkérés meghiúsulása
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Panaszok és minőségi kifogások kezelése
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy telefonon, vagy írásban panasszal és/vagy minőségi kifogással él a webáruházból rendelt termékkel/szolgáltatással szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag – pl. késedelmes szállítás – kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan.
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) telefonon érkezett bejelentés alapján: a hangfelvétel egyedi azonosítószáma, telefonszám, hívás időpontja, a telefonbeszélgetés rögzítése a webáruházból vásárolt és panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása
o az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a vásárló közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása, a webáruház által forgalmazott termékekkel/szolgáltatásokkal valamint az Adatkezelő forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból felmerülő panaszok, minőségi kifogások hatékony kezelése az ehhez szükséges kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság
o az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év, telefonon érkezett panasz, minőségi kifogás esetén a hangfelvétel őrzése az Fgytv. 17/B (3) bekezdése alapján 5 év. A hangfelvételhez tartozó egyedi azonosítószámról, a felvétel díjmentes rendelkezésre bocsátásáról az érintettet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja az Adatkezelő
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifogás kezelésének elmaradása
o adatfeldolgozó:
elektronikus úton érkezett panasz/minőségi kifogás esetén az Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
telefonon érkezett panasz/minőségi kifogás esetén az ügyfélszolgálatot üzemeltető vállalkozás (Master Sound Effect Kft., székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.)
 Javításra átvétel
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt terméket (amennyiben erre a webáruház kifejezett tájékoztatása alapján lehetőség van) az Adatkezelő részére küldi vissza javítási célból garanciaidőn belül, ill. ilyen lehetőség fennállta (ilyen jellegű vállalás) esetén (erre vonatkozó bővebb információ az ÁSZF-ben) garanciaidőn túl is.
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett javítási igény esetén az igénybejelentéssel élő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám), telefonszám, a webáruházból vásárolt és javításra visszaküldött termék megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a javítást szükségessé tevő hiba leírása.
o az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek a garanciaidőn belül és azon túl történő javítása, kapcsolattartás
o az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év,míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a javítás elvégzésének meghiúsulása
o adatfeldolgozó:
elektronikus úton érkezett javítási igény esetén az Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
o adattovábbítás:
termék(kek) szállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege a Paket 007 Kft, 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.) felé
o adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése
 Termékértékelés, és annak nyilvánosságra hozatala
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt. 6 § (1) és (5) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt termékről/szolgáltatásról annak átvételét/felhasználását követően szöveges vagy pontszámos értékelést kíván adni és hozzájárul az értékelés nyilvánosságra hozatalához
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a termék/szolgáltatás azonosító adatai, az értékelés pontszáma, a nyilvánosságra hozatal esetében az értékelést adó vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés pontszáma és szövege
o az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek/szolgáltatásoknak az értékelése, a potenciális vásárlók, érdeklődők vásárlással kapcsolatos döntésének megkönnyítése, az értékelés alapján a kiszolgálás javítása, vásárlói szokások elemzése, marketing célokra felhasználása
o az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a termékértékelés és annak nyilvánosságra hozatalának elmaradása
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Nyereményjáték szervezése
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt. 6 § (1) és (5) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a webáruházzal összefüggésben szervezett nyereményjátékban – a meghirdetett játékszabályok szerint – részt kíván venni
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a nyertes személy szállítási címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám
o az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése
o az adatkezelés időtartama: a kisorsolt termékek garanciális idejének lejártáig a nyereményjátékban résztvevő érintettek adatai, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alá tartozó bizonylatok esetében nyolc évig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékban történő részvétel kizártsága
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
o adattovábbítás:
nyeremények kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) e nyeremény azonosító adatai, értéke a (Paket 007 Kft, 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.) felé
o adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése
 Közösségi oldalakon történő jelenlét
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált az adott közösségi oldalon (https://www.facebook.com/galaxisdj.hu/, https://www.facebook.com/Galaxis-DJ-110264595685600/
o és az Adatkezelő közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli (lájkolja) önként követi.
o a kezelt adatok köre: az érintett adott közösségi oldalon regisztrált neve, fényképe, e-mail címe a webáruházzal összefüggésben küldött véleménye, üzenete
o az adatkezelés célja: az adott közösségi oldalon a webáruház termékeinek/szolgáltatásainak megosztása, lájkolása és ezáltal a webáruház minél ismertebbé, népszerűbbé tétele az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése
o az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenés kizártsága
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.











Akciós termékek

galaxisdiszkosbolt 01769
LED \"OPEN\" tábla

bruttó 6.500 Ft
AKCIÓ! - 25%
bruttó 4.900 Ft

További akciós termékek

Bevásárlókosár

Facebook

   

Termék ajánló

Hírlevél

E-mail:
Név:
Lakcím:


Webáruház készítés és bérlés

0.0387 mp


webáruház négyzet fájlwebáruház négyzet fájl
lábléc