galaxisdiszkosbolt webáruház, webshop

Kategóriák

Adatvédelmi tájékoztató
Az adatvédelmi tájékoztató teljes terjedelmében pdf. formátumban ide kattintva tölhető le.

GYIK
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Az adatkezelő adatai:
Cégnév: Master Sound Effect Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.
Ügyfélszolgálat: +36 25 785 503
Cégjegyzékszám: 07-09-025986
Adószám: 25287213-2-07

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA
A Master Sound Effect Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát.
Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.
A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is figyelemmel volt.
A Tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A releváns magyar jogszabályok (Info tv. Eker tv. Grt. stb.) GDPR-hez történő „igazítását” követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módosításokat elvégzi és a Tájékoztató hatályos változatát a weboldalán haladéktalanul közzéteszi: https://galaxisdj.hu. A Tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során.
Az Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a X. pontban megadott egyéb elérhetőségeire várja az Adatkezelő:
galaxisdj@upcmail.hu
Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jogszabályok határozzák meg:
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.)
 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)
A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.
A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson.
A Tájékoztató időbeli hatálya: 2018. május 18. napjától visszavonásig, vagy a Tájékoztató módosításáig.
A Tájékoztató személyi hatálya: a Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre.
A Tájékoztató tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hogy az elektronikus vagy papír alapú.

Adatkezelő a webáruház üzemeltetése során az az alábbi adatok kezelését végzi:
 Regisztráció a webáruházban
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrációt követően a webáruházban vásárolni kíván
o kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó
o az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hogy a vásárló (érintett) a webáruházban saját fiókot hozhasson létre, amelybe belépve a vásárlásait bonyolíthatja
o adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Vásárlás a webáruházban
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker tv. 13/A-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szolgáltatások közül vásárolni kíván
o kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma, az érintett születési helye, ideje.
o az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a megrendeléshez szükséges számla kiállítása, a vásárló nyilvántartása, azonosítása, a megrendelt termék kiszállítása, kapcsolattartás, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcsolódóan a vásárlás és fizetés dokumentálása, könyvelési feladatok végzése, nem fizetés esetén jogi lépések (fizetési meghagyás és végrehajtás indítása)
o az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
o adatfeldolgozó:
Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
MÉRLEG Kft. székhelye: 2400 Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház 116/8/ A /22. könyvelési feladatok végzése, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
o adattovábbítás: termék(kek) kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege (Paket 007 Kft, 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.)
o adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek kiszállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése
 
 Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás
o az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő különböző szolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események, szolgáltatások, árak változása, új funkciók a webáruházban, marketing célú adatbázis építése stb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikor díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül leiratkozhat az info@galaxisdj.hu email címre küldött leiratkozási kérelem útján. Továbbá személyre szabott marketing ajánlatok küldése.
o az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig, vagy az érintett kérésére történő törlésig. Ezeken az eseteken kívül az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap.
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Ajánlatkérés
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől egyedi ajánlatot kér valamely termék értékesítése, vagy szolgáltatása kapcsán, a személyes adatainak megadása mellett
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az ajánlatot kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a webáruházban elérhető termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, ill. az ajánlatkérő által támasztott speciális igények a szállításra, fizetésre stb., az ajánlat tartalma
o az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
o az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása
o adatfeldolgozó: elektronikus úton érkezett kérés esetén az Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Információkérés
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől információt kér a a webáruház szolgáltatásaival kapcsolatosan személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik sem az ajánlatkérés, sem a panasz és minőségi kifogás körébe.
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma
o az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása.
o az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az információkérés meghiúsulása
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Panaszok és minőségi kifogások kezelése
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy telefonon, vagy írásban panasszal és/vagy minőségi kifogással él a webáruházból rendelt termékkel/szolgáltatással szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag – pl. késedelmes szállítás – kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan.
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) telefonon érkezett bejelentés alapján: a hangfelvétel egyedi azonosítószáma, telefonszám, hívás időpontja, a telefonbeszélgetés rögzítése a webáruházból vásárolt és panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása
o az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a vásárló közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása, a webáruház által forgalmazott termékekkel/szolgáltatásokkal valamint az Adatkezelő forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból felmerülő panaszok, minőségi kifogások hatékony kezelése az ehhez szükséges kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság
o az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év, telefonon érkezett panasz, minőségi kifogás esetén a hangfelvétel őrzése az Fgytv. 17/B (3) bekezdése alapján 5 év. A hangfelvételhez tartozó egyedi azonosítószámról, a felvétel díjmentes rendelkezésre bocsátásáról az érintettet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja az Adatkezelő
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifogás kezelésének elmaradása
o adatfeldolgozó:
elektronikus úton érkezett panasz/minőségi kifogás esetén az Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
telefonon érkezett panasz/minőségi kifogás esetén az ügyfélszolgálatot üzemeltető vállalkozás (Master Sound Effect Kft., székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 3.)
 Javításra átvétel
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt terméket (amennyiben erre a webáruház kifejezett tájékoztatása alapján lehetőség van) az Adatkezelő részére küldi vissza javítási célból garanciaidőn belül, ill. ilyen lehetőség fennállta (ilyen jellegű vállalás) esetén (erre vonatkozó bővebb információ az ÁSZF-ben) garanciaidőn túl is.
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett javítási igény esetén az igénybejelentéssel élő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám), telefonszám, a webáruházból vásárolt és javításra visszaküldött termék megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a javítást szükségessé tevő hiba leírása.
o az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek a garanciaidőn belül és azon túl történő javítása, kapcsolattartás
o az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év,míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a javítás elvégzésének meghiúsulása
o adatfeldolgozó:
elektronikus úton érkezett javítási igény esetén az Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
o adattovábbítás:
termék(kek) szállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege a Paket 007 Kft, 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.) felé
o adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése
 Termékértékelés, és annak nyilvánosságra hozatala
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt. 6 § (1) és (5) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt termékről/szolgáltatásról annak átvételét/felhasználását követően szöveges vagy pontszámos értékelést kíván adni és hozzájárul az értékelés nyilvánosságra hozatalához
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a termék/szolgáltatás azonosító adatai, az értékelés pontszáma, a nyilvánosságra hozatal esetében az értékelést adó vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés pontszáma és szövege
o az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek/szolgáltatásoknak az értékelése, a potenciális vásárlók, érdeklődők vásárlással kapcsolatos döntésének megkönnyítése, az értékelés alapján a kiszolgálás javítása, vásárlói szokások elemzése, marketing célokra felhasználása
o az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a termékértékelés és annak nyilvánosságra hozatalának elmaradása
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
 Nyereményjáték szervezése
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt. 6 § (1) és (5) bekezdése
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a webáruházzal összefüggésben szervezett nyereményjátékban – a meghirdetett játékszabályok szerint – részt kíván venni
o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a nyertes személy szállítási címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám
o az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése
o az adatkezelés időtartama: a kisorsolt termékek garanciális idejének lejártáig a nyereményjátékban résztvevő érintettek adatai, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alá tartozó bizonylatok esetében nyolc évig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékban történő részvétel kizártsága
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából
o adattovábbítás:
nyeremények kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) e nyeremény azonosító adatai, értéke a (Paket 007 Kft, 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.) felé
o adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése
 Közösségi oldalakon történő jelenlét
o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált az adott közösségi oldalon (https://www.facebook.com/galaxisdj.hu/, https://www.facebook.com/Galaxis-DJ-110264595685600/
o és az Adatkezelő közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli (lájkolja) önként követi.
o a kezelt adatok köre: az érintett adott közösségi oldalon regisztrált neve, fényképe, e-mail címe a webáruházzal összefüggésben küldött véleménye, üzenete
o az adatkezelés célja: az adott közösségi oldalon a webáruház termékeinek/szolgáltatásainak megosztása, lájkolása és ezáltal a webáruház minél ismertebbé, népszerűbbé tétele az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése
o az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig
o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenés kizártsága
o adatfeldolgozó: Online Forgalom Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10. B, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.Akciós termékek

Eurolite Board-10 ST
Eurolite Board-10 ST

bruttó 33.900 Ft
AKCIÓ! - 16%
bruttó 28.500 Ft

További akciós termékek

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Facebook

   

Termék ajánló


HírlevélWebáruház készítés és bérlés

0.14 mp